Skip to content Skip to footer

Privatlivspolitik for Frikirken Vestsjælland - Korsør

Senest opdateret den 5. maj 2018

Dataansvar:

Vi tager din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data. Frikirken Vestsjælland er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen. 


Kontaktoplysninger: 

Kontaktperson: Preben Westh 

Adresse: Tårnborgvej 96

CVR: 67811011

Telefonnr.: 20742125 

Mail: pinsekirken.korsoer@gmail.com

Website: pinsekirken-korsor.dk 


Behandling af persondata 

Vi sikrer fair og transparent databehandling 

Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata. 

Vi anvender denne type data om dig 

Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig. Generelt indsamler vi tre typer af data: 

1. Data om ansatte og betroede ledere 

2. Data om frivillige og gæstetalere 

3. Data om økonomiske bidragsydere 

4. Medlemsdata 

5. Data om deltagere i Frikirken Vestsjællands arrangementer 

7. Data om samarbejdspartnere


Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål 

Vi indsamler navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse fra alle grupper. Formålet er at administrere den relation til os, som du har givet samtykke til. 

Ad 1 og 2: Vi opbevarer 

cpr-nummer til brug for den lovpligtige indberetning til Skat. 

de ansattes kontrakter og andre relevante dokumenter i forbindelse med ansættelsen. 

betroede lederes samarbejdsaftaler og relevante dokumenter i forbindelse med deres forpligtelse til tjeneste. 

frivilliges cpr-nummer i forbindelse med udbetaling af honorarer og kørsel til brug for den lovpligtige indberetning til Skat. 

fotos, video- og lydoptagelser til brug på website og sociale medier. 

Ad 3: For økonomiske bidragsydere, som har angivet, at de ønsker skattefradrag for deres bidrag, opbevarer vi også cpr-nummer til brug for vores indberetning til Skat. 

Ad 6: Vi opbevarer cpr-nummer til brug for den lovpligtige indberetning til Skat. 


Vi behandler kun relevante persondata 

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål. 

Vi behandler kun nødvendige persondata 

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift – dette gælder fx medlemsliste. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse – dette gælder fx ved forpligtelseserklæringer og ansættelser. 


Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata 

Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende. Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer. 


Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige 

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data. 


Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata 

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Hvis du er under 18 år, indhenter vi altid samtykke fra en forældremyndighedsindehaver foruden dit samtykke, inden vi behandler dine persondata som ovenfor beskrevet. 


Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke 

Hvis vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere og aktører, indhenter vi dit samtykke og informerer om, hvad dine data vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse. Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, fx som led i indberetning til en myndighed. 


Sikkerhed 

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. 


Brug af cookies 

Cookies, formål og relevans 

Vi placerer cookies på vores hjemmesider i Frikirken Vestsjælland (pinsekirken Korsør, Kalundborg og Brokirken) for at forbedre din brugeroplevelse, når du navigerer rundt på siden. 


Dine rettigheder 

Du har ret til at få adgang til dine persondata 

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet. Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, tilforretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet 

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. 

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. 

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. 


Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. 

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata. 

Endelig kan du til enhver tid klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. Sal, 1330 København K.